18 kriterier och kundlöften för att bli certifierad schysst elhandlare
18 kriterier och kundlöften för att bli certifierad schysst elhandlare

18 kriterier och kundlöften som krävs för att bli certifierad inom Schysst elhandel

18 kriterier och kundlöften som krävs för att bli certifierad inom Schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering av elhandelsbolag framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. (Läs om certifieringen Schysst Elhandel och varför den finns här!). För att bli certifierad som elbolag krävs att vi förbinder oss att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften.

18 kundlöften för att få certifikatet Schysst elhandel.

 1. Dokumenterat ledningssystem Vi har dokumentation som beskriver rutiner för hur vi efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna

 2. Allmänna avtalsvillkor Vi tillämpar de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om

 3. Särskild hänsyn till utsatta kunder Vi ingår inte avtal med någon om det finns anledning att anta att denne har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.

 4. Tydlig avsändare Det ska tydligt framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet vi bedriver

 5. Avtal endast med nätkund Elhandelsföretaget kan endast sluta avtal med nätkund. Det innebär att endast den som står på avtalet för elnätet får teckna avtalet

 6. Avtalsingående vid telefonförsäljning Vi ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept från kunden på lämnat erbjudande för att avtalet ska vara giltigt.

 7. Enkel och korrekt beskrivning av produkten Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst vi erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.

 8. Tydlig och rätt prisinformation Kunden ska kunna förstå vilka delar i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.

 9. FullmaktshanteringI de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.

 10. Information innan leveransstart Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.

 11. Ångerrätt Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av oss. Ångerrätten gäller även situationer om annan part ingått avtal med konsumenten för vår räkning (till exempel en underleverantör till Göta Energi).

 12. Konsumentens rättigheter och klagomålshantering Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till oss för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter. Elhandelsföretaget får inte finnas på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.

 13. Säljarens kundservice och tillgänglighet Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till oss.

 14. UnderleverantörElhandelsföretagen ansvarar för sina underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. telemarketingföretag, förmedlingsföretag och vitvaruföretag.

 15. Utbildning Elhandelsföretaget ska se till att man har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.

 16. Kreditvärdighet Elhandelsföretaget skall ha finansiell stabilitet och god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar eller konkursengagemang.

 17. Åtskillnad Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.

 18. Utse ansvarig på individnivå Elhandelsföretaget ska utse en person som ansvarar för elhandelsföretagets certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga ska bevaka att certifieringskriterierna uppfylls.

(källa: Energiföretagen Sverige)


›› Läs om certifieringen Schysst Elhandel och varför den finns här

›› Läs kundlöftena i sitt originalutförande och helhet här.

Fler artiklar

Postadress

Göta Energi

Box 3218

400 10 Göteborg

Organisationsnummer

556193-5585

Vår integritetspolicy

Följ oss i sociala medier

facebookLinkedin logoyoutube_logo
TryggehandelSchysst elhandel badgeuc_logoWater Aid