Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsvillkor för privatkunder

GÖTA ENERGI AB – VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

El till inköpspris

Avtal om El till Inköpspris är en avtalsform som innebär att kunden, utöver en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet, betalar för el till ett rörligt pris motsvarande Göta Energis inköpspris för varje enskild månad, i enlighet med vad som redovisas nedan under Prisvillkor i de särskilda avtalsvillkoren, samt en fast månadsavgift som baseras på kundens årsförbrukning. Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och Göta Energi samt i Göta Energis välkomstbrev till kunden. Avtalet löper tillsvidare, såvida inte kunden och Göta Energi har avtalat om en bindningstid som innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när bindningstiden har löpt ut. Uppsägningstiden är nittio (90) dagar. Kunden äger dock alltid rätt att omvandla Avtalet till någon av Göta Energis andra avtalsformer.

El till Inköpspris riktar sig endast till privatkunder (konsumenter) med en årsförbrukning som understiger 40 000 kWh. Om Göta Energi under avtalstiden kan konstatera att kundens årsförbrukning överstiger 40 000 kWh äger Göta Energi rätt att omvandla avtalet till någon av Göta Energis andra avtalsformer som inte har aktuell volymbegränsning. Kunden aviseras om en sådan avtalsändring sker inklusive information om de villkor som gäller för den ändrade avtalsformen. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition i de särskilda avtalsvillkoren nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkoren för Göta Energis fördelsprodukter finns redovisade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.

Vintertrygg

Avtal om Vintertrygg är en avtalsform som innebär att kunden, utöver en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet, under perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 mars betalar ett fast pris per kWh för elen och under perioden från och med 1 april till och med den 30 september betalar för elen till ett rörligt pris som fastställs på samma sätt som för El till inköpspris (se villkoren ovan). En fast månadsavgift per anläggning som baseras på kundens årsförbrukning tillkommer. Priserna baseras på anläggning­ens elområde och det fasta priset bestäms inför varje fastprisperiod. Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och Göta Energi samt i Göta Energis välkomstbrev till kunden. Det fasta priset aviseras till kunden via e-post och på Göta Energis hemsida www.gotaenergi.se senast två (2) månader före fastprisperiodens början. Avtalet löper tillsvidare, såvida inte kunden och Göta Energi har avtalat om en bindningstid som innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när bindningstiden har löpt ut. Under fastprisperioden kan avtalet tidigast avslutas eller bytas efter avslutad fastprisperiod. Kunder vars Avtal löper ut under fastprisperioden har bindningstid fram till och med den sista mars i innevarande fastprisperiod. Uppsägningstiden är nittio (90) dagar. Under eventuell bindningstid äger kunden dock rätt att omvandla avtalet till någon av Göta Energis andra avtalsformer.  Kunden kan dock inte byta till en annan avtalsform under pågående fastprisperiod. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition i de särskilda avtalsvillkoren nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns redovisade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.

Fast-el

Avtal om Fast-El är en avtalsform som innebär att kunden, utöver en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet, betalar för el till ett avtalat fast pris per kWh baserat på anläggningens elområde. En fast månadsavgift som baseras på kundens årsförbrukning tillkommer. Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och Göta Energi samt i Göta Energis välkomstbrev till kunden. Avtalet ingås inledningsvis med en bindningstid för en be­stämd tidsperiod, som innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när bindningstiden har löpt ut. I god tid före utgången av Avtalets bindningstid skickar Göta Energi ett nytt avtalsförslag till kunden. Om kunden inte senast trettio (30) dagar före bindningstidens utgång antingen säger upp Avtalet till upphörande eller tecknar ett nytt avtal med Göta Energi, övergår Avtalet efter bindningstidens utgång automatiskt till avtalsformen El till Inköpspris (se villkoren ovan) och gäller därefter tills vidare. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition i de särskilda avtalsvillkoren nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns redovisade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.

Fördelsprodukter

Kunden har möjlighet att teckna avtal om Göta Energis fördelsprodukter samtidigt med ingåendet av leveransavtalet. Fördelsprodukterna kan när som helst sägas upp av kunden genom meddelande till Göta Energi utan iakttagande av någon uppsägningstid. Göta Energi debiterar kunden för fördelsprodukterna enligt gällande prislista, som framgår av villkoren för fördelsprodukterna. Dessa villkor finns redovisade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och Göta Energi samt i Göta Energis välkomstbrev till kunden.

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR

Villkor

För all leverans av el till privatkunder (konsumenter) från Göta Energi AB (”Göta Energi”) gäller Göta Energis allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, EL 2012 K (rev). Dessutom gäller dessa särskilda villkor samt produktspecifika villkor för den produkt (avtalstyp) som kunden har valt. EL 2012 K (rev), dessa särskilda villkor, de produktspecifika villkoren och det muntliga eller skriftliga leveransavtalet mellan Göta Energi och kunden benämns gemensamt ”Avtalet”. Vid bristande överensstämmelse mellan de olika avtalshandlingarna ska, om inte annat är föreskrivet i tvingande lag, leveransavtalet mellan Göta Energi och kunden äga företräde framför övriga villkor, de produktspecifika villkoren äga företräde framför de särskilda villkoren och EL 2012 K (rev), och de särskilda villkoren äga fö­reträde framför EL 2012 K (rev). EL 2012 K (rev), dessa särskilda villkor, de produktspecifika villkoren och ytterligare information om Göta Energis olika elavtalsformer samt vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan) finns redovisade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Där finns även information om kundens rättigheter, hur kunden ska gå till väga för att lämna klagomål, information om vart kunden kan vända sig för information eller tvistlösning samt oberoende användarrådgivning där kunden kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Kunden kan även få denna information genom att kontakta Göta Energi per telefon.

Villkorsändringar

Villkoren för ett Avtal som löper på obestämd tid, inklusive Prisvillkoren, kan ändras av Göta Energi, och kan börja tillämpas tidigast två (2) månader från det att särskilt meddelande härom har skickats till kunden. Kunden har efter meddelandets avsändande rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast en (1) månad innan de nya villkoren träder i kraft, med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

Villkor för premier

För att en kund ska vara berättigad att erhålla en premie i enlighet med något av de särskilda erbjudanden som Göta Energi från tid till annan kan komma att erbjuda nya och/eller befintliga kunder vid tecknandet av ett nytt leveransavtal med Göta Energi krävs alltid att nedan angivna villkor är uppfyllda. Kunden har före Avtalets ingående till Göta Energi bekräftat att kunden uppfyller villkoren för erhållandet av premien och Göta Energi har mot den bakgrunden lämnat premien till kunden. Skulle det i efterhand visa sig att någon av nedan angivna omständigheter ändå föreligger är villkoren för premien inte uppfyllda och Kunden är då skyldig att ersätta Göta Energi motsvarande värdet av aktiverad premie mot faktura från Göta Energi:

• kunden vid tidpunkten för Avtalets ingående redan är kund till Göta Energi och erbjudandet har varit riktat endast till nya kunder;

• kunden vid tidpunkten för Avtalets ingående har en kvarvarande bindningstid i sitt befint­liga elavtal med annan leverantör som överstiger 18 månader;

• kunden har inte ett giltigt nätavtal till aktuell uttagspunkt med berört elnätsföretag;

• kunden har tidigare fått en premie i samband med ingåendet av ett elavtal med Göta Energi som därefter inte har fullföljts på grund av omständigheter som är hänförliga till kunden;

• kunden utnyttjar sin ångerrätt att frånträda Avtalet eller säger upp eller på annat sätt avbryter Avtalet före den avtalade bindningstidens utgång; eller

• kunden godkänns inte vid en av Göta Energi vidtagen kreditprövning efter Avtalets ingå­ende.

Prisvillkor

Utöver de priser som anges i Göta Energis leveransavtal med kunden tillkommer på samtliga Göta Energis elavtal, om inte annat uttryckligen har avtalats, en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet. Elcertifikatavgiften täcker Göta Energis kostnader för inköp och administration av elcertifikat för kundens räkning, inklusive Göta Energis marginal. Dessa avgifter och skatter kan komma att ändras under avtalstiden utan föregående underrättelse därom till kunden. Vid var tid gällande priser, inklusive information om påslag och års-/må­nadsavgifter och prisperioder (gemensamt benämnt ”Prisvillkor”) för Göta Energis olika elavtalsformer finns redovisade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Rörligt pris på el motsvarar, om inte annat uttryckligen har avtalats, Göta Energis inköpspris och omfattar volymvägt spotpris samt avgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen och utgår från det elområde där kunden har sin uttagspunkt och förbrukning. Det rörliga elpriset varierar månad för månad.

Nätavtal

Kunden måste ha ett gällande avtal till aktuell uttagspunkt med berört elnätsföretag för att Avtalet ska kunna verkställas. Nätavgifter omfattas inte av Avtalet utan debiteras enligt kundens nätavtal med elnätsföretaget.

Leveransstart

Elleveransen ska normalt påbörjas vid i leveransavtalet angiven tidpunkt, under förutsättning av att kunden har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter till Göta Energi och att eventuellt leverantörsbyte kan genomföras till denna tidpunkt. Kan leveransen inte påbörjas vid i leveransavtalet angiven tidpunkt ska den istället påbörjas vid tidigast möjliga tidpunkt därefter.

Giltighet

Avtalets giltighet är villkorat av att kunden godkänns av Göta Energi vid en sedvanlig kreditprövning samt att kunden har ett gällande avtal till aktuell uttagspunkt med berört elnätsföretag.

Behandling av personuppgifter

För att Göta Energi ska kunna uppfylla avtalet behöver Göta Energi samla in och behandla personuppgifter om kunden. Behandlingen av kundens personuppgifter sker i enlighet med Göta Energis Integritetspolicy som finns tillgänglig på www.gotaenergi.se/integritetspolicy. Här finns bl.a. information om vilka personuppgifter som Göta Energi behandlar, typen av behandling, ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt information om kundens rätt till rättelse, radering och att göra invändningar.

Genom att bli kund hos och köpa el av Göta Energi samtycker kunden till att Göta Energi behandlar personuppgifter i den utsträckning och på det sätt som beskrivs i Integritetspolicyn. Kunden kan kontakta Göta Energi på gdpr@gotaenergi.se om kunden har frågor angående Integritetspolicyn eller vår personuppgiftsbehandling. 

Fullmakt

Genom ingåendet av Avtalet med Göta Energi befullmäktigar kunden Göta Energi, eller den som Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp kundens avtal med kundens nuvarande elleverantör och att avsluta eventuellt avtal om förmedlingstjänst beträffande el som kunden är part i, samt för kundens räkning vidtaga de övriga åtgärder som behövs för att kunna administrera leverantörsbytet från nuvarande leverantör till Göta Energi. Kunden befullmäktigar vidare Göta Energi, eller den som Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta uppgifter från kundens nuvarande nät- och elleverantörer rörande kundens avtal. Denna fullmakt är giltig 18 månader från och med Avtalets tecknande. Kunden svarar för eventuella kostnader som följer av Kundens avtal med tidigare elleverantör.

Ångerrätt

Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har kunden rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Göta Energi lämna meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks (ångerfrist). Detta gäller istället för de tidsfrister som anges i punkt 2.2 B i EL 2012 K (rev).

Flytt under Avtalets giltighetstid (fullmakt m.m.)

Avtalet fortsätter att gälla även om kunden flyttar under Avtalets giltighetstid. Vid kundens flytt åtar sig Göta Energi att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med Avtalet till kundens nya anläggningsadress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för Göta Energi att leverera el till den nya anläggningsadressen. En sådan förutsättning är att kunden ska ha anmält flytten till Göta Energis kundservice senast fjorton (14) dagar före inflyttningsdatum. Om Kunden inte lämnar sådan anmälan har Göta Energi rätt att anmäla sig som leverantör av el tilluttagspunkten på den adress dit kunden flyttat omgående efter att Göta Energi fått kännedom om kundens nya adress samt relevant anläggnings-id. Kunden befullmäktigar genom ingåendet av Avtalet Göta Energi, eller den som Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta erforderlig information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera Göta Energi som leverantör på kundens nya adress. Kunden befullmäktigar vidare Göta Energi, eller den som Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad eller annan av kunden vald elleverantör på den nya adressen, och att för kundens räkning administrera leverantörsbytet till Göta Energi. Kunden svarar för eventuell brytavgift till sådan elleverantör. Denna fullmakt gäller under Avtalets giltighetstid.

Avtalets giltighetstid

Avtalet löper under avtalad bindningstid och därefter tills vidare med uppsägningstid enligt vad som anges i relevanta produktspecifika villkor. Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när bindningstiden har löpt ut.

Avtalsbrott

Om kunden säger upp eller på annat sätt avbryter Avtalet under Avtalets giltighetstid utan iakttagande av avtalad uppsägningstid och utan att grund för hävning förelegat, har Göta Energi rätt att debitera kunden en brytkostnad för de kostnader och den förlust som Göta Energi förorsakas under Avtalets återstående löptid. Brytkostnaden uppgår till två (2) kronor per dag under Avtalets återstående löptid med tillägg av en fast administrationsavgift om 485 kronor. Kunden är dock inte ersättningsskyldig för brytkostnaden om Avtalet bryts i förtid på grund av kundens flytt och det inte är möjligt för Göta Energi att leverera el till anläggningen på kundens nya adress (enligt punkten ”Flytt under Avtalets giltighetstid” ovan) utan att det beror på kundens agerande.

Om Göta Energi inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet har kunden rätt till ersättning för den skada som kunden lidit i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 2.11 - 2.15 i EL 2012 K (rev).

Fakturering

Om inte annat har överenskommits i Avtalet mellan Göta Energi och kunden sker fakturering månadsvis.

Kontaktuppgifter till Göta Energi:

Göta Energi AB, Box 3218, 400 10 Göteborg.

Besöksadress: Sten Sturegatan 12.

Telefon: 020-23 15 00

Hemsida: www.gotaenergi.se

Kontobestämmelser för El-konto™

Gällande från 2017-11-01

1. Parter
Tillhandahållare av konto: Göta Energi AB (”Göta Energi”) för egen och kreditgivares räkning. Kontohavare: Den sökande som beviljats El-konto™. Nedan benämns El-konto™ som ”konto”.

2. Ansökan om konto
Konto och kredit beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. Kontohavaren godkänner avtalet, vilket inkluderar dessa kontobestämmelser genom att underteckna ansökan. Begäran om höjning av kreditgräns skall ske skriftligt. Kontohavaren ansvarar för att den beviljade krediten ej överskrids. Efter att ansökan beviljats översänds bekräftelse på ingånget avtal till kontohavaren.

3. Fakturering och betalningsvillkor
Kontoutdrag utfärdas varje månad. Av kontoutdraget framgår periodens ingående saldo, påförda elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter, utgående saldo, i förekommande fall - premien för kontohavarens försäkring Trippeltrygg för föregående period, samt lägsta belopp att betala till Göta Energi. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara Göta Energi tillhanda, d.v.s. vara bokförd på Göta Energis konto. Kontohavaren är införstådd med och accepterar att om kontohavaren har valt att teckna försäkringen Trippeltrygg så kommer Göta Energi att använda kontohavarens betalningar till Göta Energi för att reglera kontohavarens premier för Trippeltrygg till försäkringsgivaren (AmTrust Nordic AB) innan reglering sker av upplupna räntor, avgifter och elkostnad. Kontohavaren kan välja att betala enligt ett av nedanstående betalningsalternativ:

  • Kontohavaren betalar i förskott eller ett belopp överstigande kontoutdragets utgående saldo och utnyttjar då kontots sparfunktion. Uppkommet tillgodohavande på kontot berättigar till tillgodoränta vilken som lägst är detsamma som Riksbankens vid var tid gällande referensräntan och beräknas på tillgodohavandet varje dag, s.k. dag-för-dag ränta. Beräknad tillgodoränta gottskrivs kontot månadsvis. Kontohavarens inbetalningar på kontot behandlas i enlighet med lag (1944:181) om redovisningsmedel. Kontohavarens behållning omfattas ej av insättningsgaranti enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti.
  • Kontohavaren betalar hela kontoutdragets utgående saldo. Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften, f.n. 29 kr som påförs i samband med fakturering.
  • Kontohavaren delbetalar och utnyttjar då kontots kreditfunktion. Kontohavaren skall i sådant fall varje månad i vart fall erlägga ett visst lägsta belopp. Lägsta belopp att betala baseras på kreditnivån och anges på fakturan. Understiger fakturans belopp lägsta belopp att betala behöver dock endast fakturans belopp betalas. Kreditgivaren äger rätt att när som helst ändra nivån för lägsta belopp att betala. Kreditgivaren äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot försäkringspremier, i andra hand avgifter, i tredje hand mot ränta och därefter mot kapital.

4. Autogiro och autogiromedgivande
Kontohavaren kan i kontoansökan ange att betalning till Göta Energi skall ske genom debitering av kontohavarens bankkonto, annat motbokslöst konto i bank eller person- eller plusgirokonto (”betalkonto”). Kontohavaren medger i sådant fall att uttag får göras från angivet betalkonto. Kontohavaren accepterar att banken skall godkänna att betalkontot får användas för autogiro samt att banken och Göta Energi har rätt att i vissa fall avbryta anslutningen till autogiro. Göta Energi erbjuder två alternativ vid autogirodragningar:

Betalkontot belastas med ett fast belopp som kontohavaren meddelat Göta Energi. För det fall lägsta belopp att betala enligt kontovillkoren är högre än det av kunden till Göta Energi meddelade fasta beloppet, belastas dock kontot med det högre beloppet.

Betalkontot belastas med samtliga kostnader som belastats kontot.

Kontohavaren förbinder sig såväl gentemot Göta Energi som mot banken att senast bankdagen före förfallodatum hålla erforderligt belopp tillgängligt på betalkontot och medger att uttag från betalkontot får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. Kontoförande bank är ej skyldig att prova behörigheten av eller i förväg meddela begärda uttag. Utdrag redovisas på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om kontohavaren får ett annat betalkonto eller byter bank. Kontohavaren kan genom kontakt med Göta Energi senast fem bankdagar före förfallodatum begära att uttag stoppas. Kontohavaren kan genom kontakt med banken senast fem bankdagar före förfallodatum stoppa alla uttag från Göta Energi. Har stoppet ej hävts inom två månader har Göta Energi rätt att häva autogirofunktionen. Medgivandet gäller tills vidare och kan av kontohavaren genom meddelande till Göta Energi eller banken återkallas. Medgivandet upphör då senast inom fem bankdagar. Bankgirocentralen (”BGC”) har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Bankkontohavaren medger att uppgifter ur bankens register om betalkontots nummer och adress får sambearbetas med BGC uppgifter till ett register. Autogirofunktionen innebär att alternativt sätt att verkställa betalning enligt kontobestämmelserna för kontot skall i övrigt gälla.

5. Räntor och avgifter
Vid delbetalning belastas kontot med räntor och avgifter. Dessa ingår i underlaget för följande månaders ränteberäkning. Krediträntan, som är en månadsränta, baseras på en årsräntesats om referensräntan plus 11 procentenheter. Krediträntan beräknas på kvarvarande saldo från föregående månad samt på kontoutdraget redovisade transaktioner.

Månadsavgiften för kontot är för närvarande 29 kr.

6. Misskötsel
Vid försenad eller utebliven betalning påförs kontot en påminnelseavgift som för närvarande är 60 kr. Eventuella inkassokostnader påförs enligt gällande lag. Vid försenad eller utebliven betalning tillämpas en dröjsmålsränta baserad på kontots kreditårsränta +5 procentenheter. Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Göta Energi bestämmer. Vid försenad eller utebliven betalning av premie för försäkringen Trippeltrygg kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen enligt villkoren i vid var tid gällande försäkringsvillkor. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt betalning, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Vid uppsägning av El-konto™ förfaller skulden till omedelbar betalning efter förfallodatum enligt ordinarie inkassorutiner.

7. Namn eller adressändring
Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren omedelbart skriftligen underrätta Göta Energi därom.

8. Överlåtelse
Göta Energi äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal på annan.

9. Giltighetstid
Avtalet för El-kontot löper tillsvidare. Avtalet kan ensidigt från kontohavarens sida sägas upp för omedelbart upphörande när som helst under löptiden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Innan kontot kan avslutas skall eventuella skulder regleras. Kreditgivaren kan med en månads varsel säga upp detta kontoavtal. Kontobestämmelserna skall dock tillämpas även efter avtalstiden så länge skuld kvarstår och även t.ex. med avseende på hanteringen av eventuell kommande skuld och tillkommande händelser. Uppsägning av försäkringen Trippeltrygg ska ske enligt villkoren i vid var tid gällande försäkringsvillkor. Uppsägning av avtalet för El-konto påverkar inte giltigheten av försäkringen Trippeltrygg.

10. Personuppgifter
Kontohavaren samtycker till att Göta Energi, i personuppgiftslagens mening, får behandla personuppgifter om konto och kontohavaren som denne eller annan tillfört Göta Energi, i syfte att Göta Energi skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal (inklusive eventuell registrering enligt punkt 6 ovan), marknadsföra andra varor eller tjänster som från tid till annan tillhandahålls av Göta Energi/Göta Energis partners, samt för att kunna administrera faktureringen självt eller via annat bolag. Uppgifterna kan komma lämnas ut till Göta Energis partners i marknadsföringssyfte. Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna ombeds kontohavaren att snarast kontakta Göta Energi.

11. Ändring av kontovillkor
Göta Energi äger rätt att under löpande avtal ändra gällande kontovillkor. Sådan ändring skall meddelas kontohavaren t.ex. genom brev eller kontoutdrag/faktura. Ändringen gäller då från och med närmast efterföljande kalendermånad.

12. Force majeure/ansvar
Göta Energi skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lock-out, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet.

13. Kundservice
Alla ärenden rörande kontot handläggs av: Göta Energi AB, Box 3218, 400 10 Göteborg