Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsvillkor Vingkraft

GÖTA ENERGI AB – VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

 

PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR    

Vingkraft

Vingkraft riktar sig till konsumenter som är eller blir medlemmar i BRA bonusprogram. I erbjudandet ingår elabonnemang och fördelsprodukterna El-Konto och Rent vatten. Konsumenten erhåller senast 8 veckor efter tecknandet 6000 bonuspoäng hos BRA om konsumenten vid avtalstillfället inte har elabonnemang hos Göta Energi. Om konsumenten redan är kund hos Göta Energi erhåller konsumenten istället 3000 bonuspoäng. BRA bonuspoäng kan bl.a. utnyttjas till att köpa flygresor med BRA, och 6000 poäng motsvarar normalt en inrikes flygresa till eller från Stockholm och ett värde av ca. 1200 kronor. Utnyttjande av poängen sker i enlighet med BRAs medlemsvillkor, vilket bland annat innebär att flygavgift, normalt ca. 200 kronor, som tillkommer vid utnyttjandet bekostas av konsumenten.

En förutsättning för att konsumenten ska erhålla bonuspoäng hos BRA är att konsumenten accepterar och BRAs medlemsvillkor. Konsumenten godkänner att Göta Energi vidarebefordrar konsumentens personuppgifter till BRA i den mån det är nödvändigt för att konsumenten ska kunna erhålla bonuspoäng och (om konsumenten inte redan är det) bli medlem i bonusprogrammet.

Vingkraft kan tecknas när som helst under året. Vingkraft innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, under perioden från och med den 1 oktober till och med utgången av mars månad betalar ett fast pris per kWh för el och under perioden från och med 1 april till och med utgången av september månad betalar ett rörligt pris motsvarande Göta Energis el till inköpspris. En fast månadsavgift om 107 kronor per anläggning tillkommer. Elpriserna baserar sig på anläggningens elområde och det fasta priset per kWh bestäms inför varje fastprisperiod. Det fasta priset aviseras till konsumenten via e-post och på gotaenergi.se senast två månader före fastprisperiodens början.  Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan) samt villkor för El-Konto och Rent vatten finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Den totala månadskostnaden för Vingkraft varierar beroende på konsumentens elförbrukning, samt Göta Energis inköpspris på el och anläggningens elområde. Jämförpriser finns på www.gotaenergi.se.

Avtalet löper tillsvidare och kan sägas upp med 30 dagars uppsägningstid. Under fastprisperioden kan avtalet tidigast avslutas eller bytas efter avslutad fastprisperiod. Vid nyteckning löper dock en bindningstid om 12 månader, vilket innebär att Avtalet kan sägas upp med bindande verkan att upphöra först när bindningstiden har löpt ut. Förutsatt att Avtalet inte sagts upp och att konsumenten alltjämt uppfyller BRAs medlemsvillkor erhåller konsumenten löpande i januari månad varje år ytterligare 3000 bonuspoäng hos BRA. Om samarbetet avseende Vingkraft mellan Göta Energi och BRA upphör fortsätter Avtalet, efter avisering i enlighet med som gäller för villkorsförändringar i Avtalet, att löpa utan rätt för konsumenten att erhålla ytterligare bonuspoäng men i övrigt oförändrade villkor.    

 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR

Villkor

Generellt gäller för leverans av el till konsument från Göta Energi AB (”Göta Energi”) allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, EL 2012 K (rev). För Göta Energis försäljning av el till konsument dessutom följande särskilda villkor. Produktspecifika villkor för den produkt konsumenten har valt framgår av separata villkor ovan och av muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan Göta Energi och konsumenten. EL 2012 K (rev), dessa särskilda villkor, de produktspecifika villkoren och överenskommelsen mellan Göta Energi och konsumenten benämns gemensamt ”Avtalet”. Vid bristande överensstämmelse ska, om inte annat är föreskrivet i tvingande lag, överenskommelsen mellan Göta Energi och konsumenten äga företräde framför övriga villkor, de produktspecifika villkoren äga företräde framför de särskilda villkoren och EL 2012 K (rev), och de särskilda villkoren äga företräde framför EL 2012 K (rev). EL 2012 K (rev), dessa särskilda villkor och information om Göta Energis olika elavtal, samt vid var tid gällande priser, inklusive information om påslag och års-/månadsavgifter och prisperioder, gemensamt ”Prisvillkor”, finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Där finns även information om konsumentens rättigheter och information om vart konsumenten kan vända sig för information eller tvistlösning.


Villkorsändringar

Villkoren för Avtal som löper på obestämd tid, inklusive priser och Prisvillkor, kan ändras av Göta Energi, och kan börja tillämpas tidigast 2 månader från det att särskilt meddelande skickats till konsumenten. Konsumenten har efter meddelandets avsändande rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast 1 månad innan de nya villkoren träder i kraft, med iakttagande av 1 månads uppsägningstid.  

Priser
Utöver de priser och Prisvillkor som anges i Göta Energis överenskommelse med konsumenten och de produktspecifika villkoren tillkommer på samtliga avtal som villkoren omfattar, om inte annat avtalats, lagstadgade avgifter så som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet. Dessa kan komma att ändras under avtalstiden utan föregående underrättelse därom till konsumenten.  Vid var tid gällande priser och Prisvillkor för de olika avtalen finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Rörligt pris på el i de produktspecifika villkoren motsvarar, om inget annat avtalats, Göta Energis inköpspris och omfattar volymvägt spotpris samt avgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen och utgår från det elområde där konsumenten har sin förbrukning.

Ångerrätt
Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Göta Energi lämna eller sända meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (ångerfrist). Detta gäller istället för de tidsfrister som anges i punkt 2.2 B i EL 2012 K (rev).

Nätavtal
Konsumenten måste ha ett gällande avtal till aktuell uttagspunkt med berört elnätsföretag för att Avtalet ska kunna verkställas. Nätavgifter omfattas inte av Avtalet.

Giltighet
Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att konsumenten lämnat fullständiga och korrekta uppgifter till Göta Energi och att konsumenten godkänts av Göta Energi vid sedvanlig kreditprövning.

Fullmakt vid nyteckning av avtal
Konsumenten befullmäktigar genom sitt val av Göta Energi som sin elleverantör Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp konsumentens avtal med konsumentens nuvarande elleverantör, och för konsumentens räkning administrera leverantörsbytet. Konsumenten befullmäktigar även Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta uppgifter från nuvarande nät- och elleverantörer. Konsumenten svarar för eventuella kostnader som följer av Konsumentens avtal med tidigare elleverantör. Denna fullmakt är giltig i 18 månader från och med avtalets tecknande. Konsumenten svarar för eventuella kostnader som följer avKonsumentens avtal med tidigare elleverantör.

Flytt (fullmakt m.m.)
Avtalet fortsätter att gälla om konsumenten flyttar. Vid konsumentens flytt åtar sig alltså Göta Energi att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med Avtalet med konsumenten till konsumentens nya anläggningsadress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för Göta Energi att leverera el på den nya anläggningsadressen. En sådan förutsättning är att konsumenten ska ha anmält flytt till Göta Energis kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum. Om Konsumenten inte lämnar sådan anmälan har Göta Energi rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit konsumenten flyttat omgående efter att Göta Energi fått kännedom om konsumentens nya adress samt anläggnings-id för denna adress. Konsumenten befullmäktigar genom Avtalet Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta erforderlig information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera Göta Energi som leverantör på konsumentens nya adress. Konsumenten befullmäktigar vidare genom Avtalet Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad elleverantör på den nya adressen, och för konsumentens räkning administrera leverantörsbytet.

Avtalstid
Avtalet löper under Bindningstiden och därefter tills vidare med 90 dagars uppsägningstid. Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när Bindningstiden har löpt ut.

Avtalsbrott
Om konsumenten säger upp Avtalet utan iakttagande av avtalad uppsägningstid utan att grund för hävning förelegat har Göta Energi rätt att debitera konsumenten för kostnader motsvarande vad Göta Energi kan visa sig förlora under Avtalets återstående löptid. Konsumenten är inte ersättningsskyldig för sådana kostnader om Avtalet bryts i förtid på grund av konsumentens flytt och det inte är möjligt för Göta Energi att leverera el till anläggningen på konsumentens nya adress (enligt punkten ”Flytt” ovan). Om Göta Energi inte fullföljer Avtalet har konsumenten rätt till ersättning för den skada konsumenten lidit i enlighet med vad som föreskrivs i EL 2012 K (rev).

Fakturering och betalning
Om inte annat överenskommits mellan Göta Energi och konsumenten sker fakturering månadsvis.

Kontobestämmelser för El-konto™

Gällande från 2015-05-11

1. Parter
Tillhandahållare av konto: Göta Energi AB (”Göta Energi”) för egen och kreditgivares räkning. Kontohavare: Den sökande som beviljats El-konto™. Nedan benämns El-konto™ som ”konto”.

2. Ansökan om konto
Konto och kredit beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. Kontohavaren godkänner avtalet, vilket inkluderar dessa kontobestämmelser genom att underteckna ansökan. Begäran om höjning av kreditgräns skall ske skriftligt. Kontohavaren ansvarar för att den beviljade krediten ej överskrids. Efter att ansökan beviljats översänds bekräftelse på ingånget avtal till kontohavaren.

3. Fakturering och betalningsvillkor
Kontoutdrag utfärdas varje månad. Av kontoutdraget framgår periodens ingående saldo, påförda elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter, utgående saldo, i förekommande fall - premien för kontohavarens försäkring Trippeltrygg för föregående period, samt lägsta belopp att betala till Göta Energi. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara Göta Energi tillhanda, d.v.s. vara bokförd på Göta Energis konto. Kontohavaren är införstådd med och accepterar att om kontohavaren har valt att teckna försäkringen Trippeltrygg så kommer Göta Energi att använda kontohavarens betalningar till Göta Energi för att reglera kontohavarens premier för Trippeltrygg till försäkringsgivaren (BNP Paribas Cardif Försäkring AB) innan reglering sker av upplupna räntor, avgifter och elkostnad. Kontohavaren kan välja att betala enligt ett av nedanstående betalningsalternativ:

4. Autogiro och autogiromedgivande
Kontohavaren kan i kontoansökan ange att betalning till Göta Energi skall ske genom debitering av kontohavarens bankkonto, annat motbokslöst konto i bank eller person- eller plusgirokonto (”betalkonto”). Kontohavaren medger i sådant fall att uttag får göras från angivet betalkonto. Kontohavaren accepterar att banken skall godkänna att betalkontot får användas för autogiro samt att banken och Göta Energi har rätt att i vissa fall avbryta anslutningen till autogiro. Göta Energi erbjuder två alternativ vid autogirodragningar:

Betalkontot belastas med ett fast belopp som kontohavaren meddelat Göta Energi. För det fall lägsta belopp att betala enligt kontovillkoren är högre än det av kunden till Göta Energi meddelade fasta beloppet, belastas dock kontot med det högre beloppet.

Betalkontot belastas med samtliga kostnader som belastats kontot.

Kontohavaren förbinder sig såväl gentemot Göta Energi som mot banken att senast bankdagen före förfallodatum hålla erforderligt belopp tillgängligt på betalkontot och medger att uttag från betalkontot får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. Kontoförande bank är ej skyldig att prova behörigheten av eller i förväg meddela begärda uttag. Utdrag redovisas på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om kontohavaren får ett annat betalkonto eller byter bank. Kontohavaren kan genom kontakt med Göta Energi senast fem bankdagar före förfallodatum begära att uttag stoppas. Kontohavaren kan genom kontakt med banken senast fem bankdagar före förfallodatum stoppa alla uttag från Göta Energi. Har stoppet ej hävts inom två månader har Göta Energi rätt att häva autogirofunktionen. Medgivandet gäller tills vidare och kan av kontohavaren genom meddelande till Göta Energi eller banken återkallas. Medgivandet upphör då senast inom fem bankdagar. Bankgirocentralen (”BGC”) har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Bankkontohavaren medger att uppgifter ur bankens register om betalkontots nummer och adress får sambearbetas med BGC uppgifter till ett register. Autogirofunktionen innebär att alternativt sätt att verkställa betalning enligt kontobestämmelserna för kontot skall i övrigt gälla.

5. Räntor och avgifter
Vid delbetalning belastas kontot med räntor och avgifter. Dessa ingår i underlaget för följande månaders ränteberäkning. Krediträntan, som är en månadsränta, baseras på en årsräntesats om referensräntan plus 11 procentenheter. Krediträntan beräknas på kvarvarande saldo från föregående månad samt på kontoutdraget redovisade transaktioner.

Månadsavgiften för kontot är för närvarande 29 kr.

6. Misskötsel
Vid försenad eller utebliven betalning påförs kontot en påminnelseavgift som för närvarande är 60 kr. Eventuella inkassokostnader påförs enligt gällande lag. Vid försenad eller utebliven betalning tillämpas en dröjsmålsränta baserad på kontots kreditårsränta +5 procentenheter. Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Göta Energi bestämmer. Vid försenad eller utebliven betalning av premie för försäkringen Trippeltrygg kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen enligt villkoren i vid var tid gällande försäkringsvillkor. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt betalning, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Vid uppsägning av El-konto™ förfaller skulden till omedelbar betalning efter förfallodatum enligt ordinarie inkassorutiner.

7. Namn eller adressändring
Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren omedelbart skriftligen underrätta Göta Energi därom.

8. Överlåtelse
Göta Energi äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal på annan.

9. Giltighetstid
Avtalet för El-kontot löper tillsvidare. Avtalet kan ensidigt från kontohavarens sida sägas upp för omedelbart upphörande när som helst under löptiden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Innan kontot kan avslutas skall eventuella skulder regleras. Kreditgivaren kan med en månads varsel säga upp detta kontoavtal. Kontobestämmelserna skall dock tillämpas även efter avtalstiden så länge skuld kvarstår och även t.ex. med avseende på hanteringen av eventuell kommande skuld och tillkommande händelser.
Uppsägning av försäkringen Trippeltrygg ska ske enligt villkoren i vid var tid gällande försäkringsvillkor. Uppsägning av avtalet för El-konto påverkar inte giltigheten av försäkringen Trippeltrygg.

10. Personuppgifter
Kontohavaren samtycker till att Göta Energi, i personuppgiftslagens mening, får behandla personuppgifter om konto och kontohavaren som denne eller annan tillfört Göta Energi, i syfte att Göta Energi skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal (inklusive eventuell registrering enligt punkt 6 ovan), marknadsföra andra varor eller tjänster som från tid till annan tillhandahålls av Göta Energi/Göta Energis partners, samt för att kunna administrera faktureringen självt eller via annat bolag. Uppgifterna kan komma lämnas ut till Göta Energis partners i marknadsföringssyfte. Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna ombeds kontohavaren att snarast kontakta Göta Energi.

11. Ändring av kontovillkor
Göta Energi äger rätt att under löpande avtal ändra gällande kontovillkor. Sådan ändring skall meddelas kontohavaren t.ex. genom brev eller kontoutdrag/faktura. Ändringen gäller då från och med närmast efterföljande kalendermånad.

12. Force majeure/ansvar
Göta Energi skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lock-out, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet.

13. Kundservice
Alla ärenden rörande kontot handläggs av: Göta Energi AB, Bultgatan 40B 442 15 Kungä
lv