Göta Energis integritetspolicy

Senast uppdaterat: 2022-05-03.

Denna integritetspolicy beskriver hur Göta Energi (Fortum-koncernen och dess dotterbolag, ”Göta Energi”) behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när du använder våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Integritetspolicyn gäller även företagskunder.

Vi kan ge dig ytterligare produkt- eller tjänstspecifik integritetsinformation i de tjänst- eller produktspecifika villkoren, integritetsbilagan eller andra meddelanden du kan se när du använder vår produkt eller tjänst.

Innehåll

1. Vilka uppgifter behandlar Göta Energi?
2. Hur samlar Göta Energi in personuppgifter om dig?
3. Vilka är ändamålen med och de rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter?
4. Automatiserat beslutsfattande
5. Hur länge lagrar Göta Energi personuppgifterna?
6. Vilka har åtkomst till dina personuppgifter?
7. Överför Göta Energi personuppgifter till något tredje land?
8. Hur skyddar Göta Energi personuppgifterna?
9. Cookies
10. Dina rättigheter och hur du utövar dem
11. Förändringar av vår integritetspolicy
12. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
13. Lagringsperiod för personuppgifter

1. Vilka uppgifter behandlar Göta Energi?

Göta Energi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter, om tillämpligt, till exempel:

-          Personuppgifter – inklusive dina kontaktuppgifter (till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress), demografiska uppgifter (till exempel kön, ålder, språk, nationalitet, uppgifter om yrke och ytterligare detaljer som dina intressen eller kundsegment) samt ditt personnummer när det krävs för att bekräfta din identitet. 

-          Avtals- och transaktionsdata – till exempel information om dina avtal, beställningar, köp, betalningsstatus och fakturor; inspelade och transkriberade telefonsamtal; abonnemang och avanmälningar; samt dina andra ärenden med oss såsom supportärenden och kontakter med vår kundtjänst.

-          Betalnings- och kreditdata – till exempel dina kreditkortsuppgifter och bankkontouppgifter som behövs för att verifiera köp eller göra återbetalningar samt kreditvärdighet.

-          Onlinedata och identifierare – data som samlas in med cookies eller liknande tekniker om din användning av våra tjänster, till exempel dina webbsurfningsaktiviteter och kundsegment, IP-adress, cookie-ID, mobilenhets-ID, detaljer om webbläsare och enhet samt plats.

-          Säkerhetsdata – data som används för att säkra användningen av våra tjänster och anläggningar, till exempel lösenord och inloggningsuppgifter, säkerhetsloggar och inspelningar från kameraövervakning.

-          Tekniska data och förbrukningsdata– till exempel data som rör användningen av en enhet eller tillämpning, däribland mätning av förbrukning och produktion av elektricitet och tjänster samt data från laddningsstationer och smarta enheter, däribland data från olika givare (till exempel temperatur).

2. Hur samlar Göta Energi in personuppgifter om dig?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från olika källor:

 • Dig, när du beställer eller använder våra tjänster, när du fyller i en intresseanmälan, deltar i en undersökning eller tävling, skapar ett konto, går in på vår webbplats eller på annat sätt interagerar med oss. 

 • Tredje part, till exempel offentliga adressregister, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag, installationspartners, marknadsföringspartners, el- och försäkringsbolag och andra dataleverantörer.

 • Företag i Fortum-koncernen, som delar information för de syften som omnämns nedan i avsnitt 6.

3. Vilka är ändamålen med och de rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för i förväg bestämda och specifika ändamål baserade på avtal, samtycke, juridiska skyldigheter och berättigat intresse. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1 Tillhandahållande av tjänster och kundtjänst

Vi samlar in och använder personuppgifter om dig för att behandla beställningar, leverera produkter och tjänster, ge kundtjänst och hantera betalningar, avtal och transaktioner.

De data som behövs för att leverera tjänster varierar beroende på produkten eller tjänsten i fråga. Till exempel kan onlinetjänster kräva att användaren autentiserar sig, medan elavtal kräver att vi mäter förbrukningen. Vår kundtjänst hanterar dina förfrågningar och meddelanden för att ge dig service. Kundtjänst kan också erbjuda dig den optimala avtalstypen som vi beräknar åt dig. Vi kan kommunicera med dig i avtalsfrågor via telefon, post, e-post, SMS, chatt, automatiska samtal och andra digitala kanaler inklusive sociala medier.

Grundvalen för att behandla dina personuppgifter för att leverera tjänster och kundtjänst är vanligtvis avtalet. När lagen så kräver kan vi be om ditt samtycke att leverera vissa tjänster, till exempel platsbaserade tjänster.

3.2 Försäljning, marknadsföring och kommunikation till intressenter

Vi kan kontakta dig genom marknadsföring även om du inte är vår kund. Vi frågar efter ditt samtycke att kontakta dig när lagen så kräver, annars baseras vår kontakt på berättigat intresse. Utan samtycke kan vi skicka automatiserade elektroniska marknadsföringsmeddelanden som rör din kundrelation eller affärsrelation med oss och använda traditionella marknadsföringskanaler (till exempel post, telefon, dörr-till-dörr) när lagen tillåter det. Vi håller även lotterier och tävlingar.

Förutom vår egen försäljning och marknadsföring använder vi försäljnings- och marknadsföringspartners som kan kontakta dig om våra produkter och tjänster utifrån sina egna kundlistor eller sälja våra produkter och tjänster i sina egna lokaler.

Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av marknadsföring. Du kan läsa mer i kapitel 10 om hur du kontrollerar dina föredragna marknadsföringskanaler.

 • 3.2.1 Kundmarknadsföring

  Kundmarknadsföring är elektronisk automatiserad marknadsföring som skickas utan samtycke till befintliga kunder och företagskunder där sådan praxis är tillåten.

  Till våra konsumentkunder, (befintliga och framtida) som för närvarande beställer våra produkter och tjänster, skickar vi regelbundet erbjudanden och information om produkter och tjänster som är relevanta för kundrelationen. Vi skickar dessa kommunikationer till den kontaktadress (telefon eller e-post) som du uppgett till oss, till exempel kontaktuppgifter som du angivit i samband med att du tecknat ett avtal med oss.

  Till våra affärskunder (anställda hos våra befintliga och framtida klientföretag och affärspartners samt andra intressenter) skickar vi erbjudanden och information om produkter, tjänster, marknadsföringsevenemang och tjänster som är relevanta för deras professionella roller. Vi skickar kommunikationen till den kontaktadress vi har fått från kunden, deras företag eller en offentlig källa.

 • 3.2.2 Samtyckesbaserad marknadsföring

  Vi skickar automatiserad elektronisk marknadsföring och nyhetsbrev till dig, om du har godkänt att abonnera på dem. Marknadsföringen kan innehålla information om produkter och tjänster från alla företag inom Fortum-koncernen eller om partnerföretags produkter och tjänster. Vi kan också inhämta marknadsföringssamtycke för våra partnerföretags räkning.

 • 3.2.3 Traditionella marknadsföringskanaler

  Vi kan använda traditionella marknadsföringskanaler (post, telefon, dörr-till-dörr) för att kontakta dig om våra produkter eller tjänster och våra partners produkter eller tjänster, om du inte har spärrat användningen av dina kontaktuppgifter.

 • 3.2.4 Onlineannonsering

  Vi annonserar våra produkter och tjänster online för användare som besöker vår webbplats eller våra partnerföretags webbplats, genom att placera retargeting-cookies eller pixlar på webbplatserna så att vi (eller tredje part som handlar för vår räkning) kan visa Göta Energis annons för samma användare på en annan webbsida. För att rikta oss till dig i sociala medier kan vi använda ditt telefonnummer eller din e-postadress om du inte har spärrat dem för marknadsföring. För riktad reklam i mobilappar kan vi använda data som samlats in om din användning av appen och din CRM-data. Vi köper även annonstjänster från externa företag som riktar sig till målgrupper som är relevanta för Göta Energi, med annonser för Göta Energis produkter och tjänster. I dessa fall behandlar Göta Energi själv inte din data. Läs mer om vår annonspraxis i vår

 • 3.2.5 Vilken data som används för att optimera försäljning och marknadsföring (”Profilering”)

  För marknadsföring och annonsering använder vi data som samlas in under kundrelationen och från kundundersökningar, data om onlinebeteenden och härledd data som till exempel gissar användarnas intressen. Utifrån dessa data kan vi göra marknadsföringen mer relevant och effektiv och skicka mer anpassade erbjudanden till dig. Ett exempel på härledd data är ett kundsegment som talar om att användaren troligen bor i en förort eller ett radhus. Du kan också få ett riktat erbjudande, till exempel om du nyligen har flyttat.

 • 3.2.6 Relationer till intressenter

  Vi hanterar relationer till intressenter genom att kommunicera om relevanta ämnen och marknadsföra evenemang som vi arrangerar. Kommunikationer skickas direkt via e-post till de kontaktadresser vi fått från intressenterna eller deras företag.

3.3 Produkt- och tjänsteutveckling

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla och förbättra tjänster för våra kunder, som stöd åt vårt beslutsfattande inom verksamheten och för att ta hänsyn till våra kunders feedback och behov. Grunden för att behandla data för produkt- och tjänsteutveckling är berättigat intresse. Detta görs till exempel genom att samla in feedback direkt från användare genom undersökningar, testpaneler, intervjuer, frågeformulär och andra former av marknadsundersökningar; genom att använda data som genereras genom användningen av våra tjänster via analys; genom att använda inspelade eller transkriberade telefonsamtal för utbildning och kvalitetsförbättring av tjänsten; samt genom att testa systemfunktioner med stickprov som samlas in under normal användning av tjänsten. 

Databehandling för vår produkt- och tjänsteutveckling görs i allmänhet med avidentifierad data i den mån det är möjligt. Om kundens kontaktuppgifter samlas in i samband med en undersökning, eller om vi utför intervjuer personligen med kunden, kan vi upplysa dig specifikt om användningen av kontaktuppgifterna i samband med undersökningen eller intervjun. Vi kan ibland använda exempel på verklig data, till exempel för att funktionstesta våra system.

Inom analys behandlar vi inte identifierande data utan vi aggregerar stora mängder tjänstanvändningsdata för att skapa statistiska modeller, rapporter, prognoser och trendanalyser som stöd för beslutsfattande för verksamheten; skapa analyser om tjänsters/funktioners prestanda; samt beräkna kundsegment som används för att förbättra vår försäljning och marknadsföring enligt vad som beskrivs i kapitel 3.2.5.

3.4 Juridiska skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel redovisnings- och skattelagstiftning och lagar om arbetet mot penningtvätt.

3.5 Skydd av juridiska rättigheter och säkerställande av våra tjänsters och kunders säkerhet

Vi använder personuppgifter för att försvara och säkra våra egna och våra kunders rättigheter. Grunden för att behandla personuppgifter för försvar av juridiska anspråk, skuldindrivning, kreditkontroll, informationssäkerhet och förhindrande av bedrägeri och felaktigt uppförande är vanligtvis berättigat intresse. Personuppgifter används för att säkerställa våra produkters och tjänsters säkerhet, för att föra åtkomstloggar och skapa systemsäkerhetskopior, autentisera användare och förhindra attacker.

4. Automatiserat beslutsfattande

Om vi använder automatiserat beslutsfattande med juridiska eller motsvarande betydande effekter för dig, meddelar vi dig i förväg. Om sådant automatiserat beslutsfattande inte är auktoriserat genom lagstiftning, nödvändigt för prestanda eller krävs för att ingå ett avtal med oss, frågar vi efter ditt samtycke.

Du kan alltid lämna din åsikt eller bestrida ett beslut som fattats endast på automatiserad behandling, samt begära en manuell beslutsfattandeprocess i stället genom att kontakta oss via mail, gdpr@gotaenergi.se.

5. Hur länge lagrar Göta Energi personuppgifterna?

Göta Energi raderar eller avidentifierar personuppgifter när de inte längre behövs för de syften de samlades in för. För information om hur länge vi sparar dina personuppgifter, se punkt 13 längre ned på denna sida eller kontakta oss på gdpr@gotaenergi.se.

6. Vilka har åtkomst till dina personuppgifter?

I tillämpliga fall kan vi dela dina personuppgifter med:

Företag i Fortum-koncernen – Vår koncern kan använda dina personuppgifter för de ändamål som definieras i den här integritetspolicyn, baserat på berättigat intresse i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning, inklusive för att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig.

Affärspartners – Vi delar personuppgifter med våra affärspartnerföretag baserat på berättigat intresse i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning. Några exempel på sådana situationer:

 • Om du har köpt våra produkter och tjänster från en av våra affärspartners kan vi behöva utväxla personuppgifter om dig som en del av att hantera relationen och ditt köp, till exempel för att identifiera din beställning.

 • När du köper vår affärspartners produkt eller tjänst genom oss, sluter du ett avtal med den affärspartner som säljer produkten eller tjänsten. Göta Energi fakturerar dig bara direkt som del av avtalet med säljaren. Göta Energi kan skicka dina personuppgifter till en sådan affärspartner för att slutföra ditt köp och för att vi ska kunna betala dem.

Bland våra affärspartners finns till exempel elnätsföretag, inkassoföretag, försäkringsbolag, återförsäljare av konsumentelektronik, operatörer av laddningsstationer för elbilar, biltillverkare och onlineannonspartners enligt förklaringen i vår cookiepolicy.

Samtycke, avtal eller förfrågan – Vi kan dela dina personuppgifter om vi har ditt samtycke till det. Vissa av våra produkter och tjänster tillåter att du delar dina personuppgifter med andra. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje part när det behövs för att uppfylla våra åligganden enligt avtalet med dig eller för att uppfylla en förfrågan från dig. Som ett exempel delar vi din adress för post-, transport- eller installationstjänsten för att kunna leverera en produkt eller tjänst som du har beställt.

Våra underleverantörer – Vi använder underleverantörer för att tillhandahålla olika tjänster. Vissa underleverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter och behandlar dem för vår räkning, men de har inte tillstånd att använda personuppgifterna för andra syften än att tillhandahålla den tjänst som överenskommits med oss. Genom lämpliga avtal ser vi till att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med vår integritetspolicy. Bland typiska tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter finns telemarketing- och försäljningspartners, betalnings- och faktureringspartners samt IT-program- och tjänsteleverantörer.

Sammanslagningar och förvärv – Om vi beslutar att sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag, kan det innefatta att vi delar personuppgifter till möjliga eller faktiska köpare och deras rådgivare.

Myndigheter, rättsliga förfaranden och lag. Vi kan, i den utsträckning lagen kräver det, dela dina uppgifter med behöriga myndigheter. Vi kan också dela dina personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller på begäran från en myndighet på grundval av tillämplig lag eller domstolsbeslut, eller i samband med en rättegång eller myndighetsprocess, eller i övrigt som lagen kräver eller tillåter.

7. Överför Göta Energi personuppgifter till något tredje land?

Vissa av våra tjänsteleverantörer och koncernbolag har internationell verksamhet vilket innebär att personuppgifter ibland finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När personuppgifter överförs utanför EU eller EES använder Göta Energi lämpliga skyddsåtgärder, till exempel de standardavtalsklausuler som tillhandahålls av EU-kommissionen. Du kan få mer information om överföringarna genom att kontakta oss på gdpr@gotaenergi.se.

8. Hur skyddar Göta Energi personuppgifterna?

Göta Energi använder lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller felaktig användning. Vi har en styrningsmodell för cybersäkerhet som beskriver roller och ansvarsområden på koncernnivå, och våra instruktioner ger detaljerad information om hur personuppgifter ska hanteras inom Göta Energi. Genom att genomföra olika program medvetandegör och engagerar vi Göta Energis anställda i integritets- och säkerhetsfrågor. När vi ingår avtal med tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster som kan göra att de får tillgång till dina personuppgifter, kräver vi enligt avtalet att de använder liknande säkerhetskontroller.

9. Cookies 

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser kan Göta Energi samla in uppgifter om dina enheter via cookies och andra liknande tekniker. Vår webbplats kan också innehålla cookies och andra liknande tekniker som används av tredje part. Du hittar mer information om hantering av cookies och användning av onlinedata genom att läsa vår cookiepolicy.

10. Dina rättigheter och hur du utövar dem   

Nedan kan du se vilka rättigheter du har avseende de personuppgifter som Göta Energi behandlar om dig. Om du har några frågor om dina rättigheter eller vill utöva dem, mailar du oss på gdpr@gotaenergi.se. Vissa rättigheter kanske inte är tillämpliga, till exempel om data inte kan kopplas till dig.

- Rätt till tillgång till personuppgifter – Du har rätt att bli informerad om den behandling vi utför och att begära en kopia av dina personuppgifter.

- Rätt till rättelse av personuppgifter – Du kan be att uppgifterna om dig ska rättas om de inte är korrekta eller behöver uppdateras.

- Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få del av och återanvända de personuppgifter du lämnat till oss. Vi kan tillhandahålla ett urval av data som levereras i ett maskinläsbart format, där grunden för behandling är antingen avtal eller samtycke.

- Rätt till radering – Vi raderar uppgifterna på din begäran om de inte längre legitimt behövs.

- Rätt att återkalla samtycke – Om du har gett samtycke till viss behandling av personuppgifter, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

-Rätt att göra invändningar mot behandlingen – Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter där grunden för behandlingen är Göta Energis berättigade intresse, till exempel att utveckla våra produkter och tjänster och andra syften som förklaras i avsnitt 3 och 6 ovan. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Göta Energi kan avvisa din begäran om det finns en legitim och övertygande orsak att fortsätta behandlingen.

- Rätt till begränsning av behandlingen – Under vissa omständigheter har du rätt att få behandlingen begränsad.

-Välja bort elektronisk marknadskommunikation och kundundersökningar – Om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden från Göta Energi kan du välja bort dem när som helst. Det enklaste sättet är att klicka på länken i slutet av marknadsföringsmeddelandet.

-Välja bort marknadsföring via telefon och post – Om du inte längre vill få marknadsföringssamtal eller reklam via post från Göta Energi, kan du kontakta oss på gdpr@gotaenergi.se eller upplysa kundtjänstrepresentanterna under marknadsföringssamtalet. Du kan dessutom hantera dina val via NIX-registret.

-Hantera cookies och välja bort riktade onlineannonser – Om du vill hantera cookies på våra webbplatser eller välja bort riktad onlineannonsering, använder du det tillvägagångssätt som beskrivs i cookiepolicy.

Observera att du kan fortsätta få marknadsföringsmeddelanden under en kort period efter att du valt bort dem medan vi uppdaterar våra system. Detta kan ta upp till 30 dagar. Ibland använder vi också marknadsföringspartners, som kan visa våra produkter och tjänster för dig, men som inte har tagit emot några personuppgifter om dig från oss. Om du vill välja bort sådan marknadsföring eller utöva dina andra rättigheter, måste du kontakta den specifika marknadsföringspartnern direkt.

Lämna in ett klagomål: Om vi inte vidtar någon åtgärd enligt din förfrågan, upplyser vi dig om orsakerna. Om du inte är nöjd med vårt svar eller hur vi hanterar personuppgifter, kan du maila oss på gdpr@gotaenergi.se. Om du fortfarande inte är nöjd med hur ärendet hanteras, kan du kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten.

11. Förändringar av vår integritetspolicy

Göta Energi förbehåller sig rätten att göra ändringar i, eller tillägg till, denna integritetspolicy. Information om eventuella ändringar eller tillägg till integritetspolicyn meddelas på vår webbplats eller i direktkommunikation till dig.

12. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Om du har några frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter, mailar du oss på gdpr@gotaenergi.se.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är vanligtvis det företag som du har ett avtal med. Kontaktuppgifterna till de företagen i koncernen finns här.

Fler frågor och kommentarer om din integritet kan skickas till det dedikerade integritetsteamet via förfrågansformuläret gdpr@gotaenergi.se eller i skrift till adressen nedan.

Fortum Oyj
Privacy
Kägelviksvägen 2-4, 02150 Esbo
Finland

Du kan också nå Göta Energis dataskyddsombud via kanalerna ovan.

13. Lagringsperiod för personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in så länge informationen är nödvändig för att uppfylla det syfte för vilket den behandlades, för att säkerställa Göta Energis rättigheter eller för att följa dess lagstadgade lagringsskyldigheter. Dina personliga uppgifter samt transaktionsuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som anges i tabellen nedan.

Personuppgifter lagras under den period som anges i tabellen och raderas eller förstörs efter att lagringsperioden på ett säkert sätt. I vissa fall anonymiserar vi informationen och tar oåterkalleligen bort alla sådana identifierare, med vilka en enskild individ kan identifieras.

Leverans av produkt eller tjänst

 • Uppgifter om avtalet, kundförhållandet och transaktioner - 10 år från det att kundförhållandet upphört

 • Digitala konto - och inloggnings ID - 3 år från den senaste inloggningen

 • Samtalsinspelningar och övriga samtalsloggar - 1 år

Marknadsföring

 • Marknadsföringsförbud - tills vidare

 • Nätmarknadsföring och analyser - 26 månader

 • Information som använd för segmentering - 1 år från det att avtalsförhållandet upphört

Lagstadgade skyldigheter

 • Bokföring - 8 år

 • Uppmätt elkonsumtion - 10 år

Produkt - och tjänsteutveckling samt intern rapportering

 • Samtalsinspelningar för utbildning och kvalitetskontroll - 1 år

 • Pseudonymiserad kundinformation - 20 år

Postadress

Göta Energi

Box 3218

400 10 Göteborg

Organisationsnummer

556193-5585

Vår integritetspolicy

Följ oss i sociala medier

facebookLinkedin logoyoutube_logo
TryggehandelSchysst elhandel badgeuc_logoWater Aid