Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsvillkor för privatkunder

GÖTA ENERGI AB – VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

Minipris
Avtalet kan tecknas av konsumenter med en förväntad årsförbrukning om max 40 000 kWh och innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, betalar för el till rörligt pris samt en fast månadsavgift som baseras på konsumentens årsförbrukning. Avtalet löper tillsvidare och kan sägas upp av konsumenten med 30 dagars löpande uppsägningstid.

En förutsättning för att kunna teckna Minipris är att konsumenten har en giltig e-postadress och kan faktureras via elektronisk fakturering. Vid tecknande av Avtalet godkänner konsumenten att all korrespondens mellan konsumenten och Göta Energi i anledning av Avtalet sker digitalt och att fakturering sker i elektronisk form om inte annat är särskilt föreskrivet i lag. Om Göta Energi inte kan fakturera konsumenten elektroniskt på grund av omständigheter som inte är hänförliga till Göta Energi, övergår Avtalet istället till El till inköpspris enligt villkoren nedan.

Minipris riktar sig endast till konsumenter med en uppskattad årsförbrukning understigande 40 000 kWh. Konsumenter med en uppskattad förbrukning överstigande 40 000 kWh/år kan istället teckna Göta Energis avtal Vintertrygg. Om Göta Energi under avtalstiden kan konstatera att konsumentens elförbrukning överstiger en genomsnittlig årsförbrukning om max 40 000 kWh övergår Avtalet istället till Vintertrygg enligt villkoren nedan. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.       

El till inköpspris
Avtalet innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, betalar för el till rörligt pris upp till en förväntad årsförbrukning om max 40 000 kWh samt en fast månadsavgift som baseras på konsumentens årsförbrukning. Avtalet löper under 12 månader (”Bindningstiden”) och därefter tillsvidare med nittio (90) dagars uppsägningstid. Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när Bindningstiden har löpt ut.

El till Inköpspris riktar sig endast till konsumenter med en uppskattad årsförbrukning understigande 40 000 kWh. Konsumenter med en uppskattad förbrukning överstigande 40 000 kWh/år kan istället teckna Göta Energis avtal Miljö-el. Om Göta Energi under avtalstiden kan konstatera att konsumentens elförbrukning överstiger en genomsnittlig årsförbrukning om max 40 000 kWh övergår Avtalet istället till Vintertrygg enligt villkoren nedan. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.            

Fast-el
Avtalet innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, betalar för el till ett avtalat fast pris per kWh baserat på anläggningens elområde. En fast månadsavgift som baseras på konsumentens årsförbrukning tillkommer. Avtalet ingås inledningsvis för en tidsbestämd period enligt särskild överenskommelse mellan konsumenten och Göta Energi. I god tid före utgången av Avtalets löptid skickas ett nytt avtalsförslag till konsumenten. Om konsumenten inte tecknar nytt avtal eller säger upp avtalet till upphörande senast trettio (30) dagar före avtalstidens utgång, debiteras konsumenten efter Avtalets upphörande enligt Göta Energis avtal El till inköpspris, vilket innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, betalar för el till rörligt pris upp till en förväntad årsförbrukning om max 40 000 kWh samt en fast månadsavgift som baseras på konsumentens årsförbrukning. Avtalet löper om det övergår till El till inköpspris tillsvidare med nittio (90) dagars uppsägningstid. Avtalet ska dock i sådant fall alltid gälla i minst 12 månader efter att det övergått till El till inköpspris. Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när denna 12-månadersperiod har löpt ut. Konsumenten kan när som helst under denna period välja att istället teckna något av Göta Energis andra elavtal. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. 

Vintertrygg
Avtalet kan tecknas när som helst under året och innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, under perioden från och med den 1 oktober till och med utgången av mars månad betalar ett fast pris per kWh för el och under perioden från och med 1 april till och med utgången av september månad betalar ett rörligt pris motsvarande Göta Energi AB:s el till inköpspris. En fast månadsavgift per anläggning tillkommer. Priserna baserar sig på anläggningens elområde och det fasta priset bestäms inför varje fastprisperiod. Det fasta priset aviseras till konsumenten via e-post och på gotaenergi.se senast två månader före fastprisperiodens början. Avtalet löper under 12 månader (”Bindningstiden”) och därefter tillsvidare med trettio (30) dagars uppsägningstid. Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när Bindningstiden har löpt ut. Under fastprisperioden kan avtalet tidigast avslutas eller bytas efter avslutad fastprisperiod. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan) finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.

Topp 10
Avtalet innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, betalar för el till rörligt pris samt en fast månadsavgift som baseras på konsumentens årsförbrukning och ett fast påslag för Topp 10. Avtalet löper under 12 månader (”Bindningstiden”) och därefter tillsvidare med nittio (90) dagars uppsägningstid. Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när Bindningstiden har löpt ut.

Topp 10 innebär att Göta Energi åtar sig att betala tillbaka delar av det pris som konsumenten erlagt till Göta Energi om det pris som Göta Energi debiterat konsumenten under ett helt kalenderår (”Jämförelseperioden”) inte är bland de tio lägsta priserna i förhållande till jämförbara avtal i en referensgrupp, om konsumenten begär det. Det belopp som Göta Energi återbetalar utgörs av mellanskillnaden mellan det debiterade priset och det pris som det elhandelsbolag i referensgruppen som haft det tionde bästa priset debiterat under Jämförelseperioden.

En förutsättning för att Göta Energis åtagande om återbetalning ska kunna göras gällande är att konsumenten har varit bunden av avtalet under hela Jämförelseperioden. Referensgrupp, samtliga jämförelsekriterier och jämförpris för vald årsvolym finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Garantin måste göras gällande senast den 31 mars för föregående kalenderår. Om åtagandet om återbetalning utfaller utbetalas mellanskillnaden till konsumenten genom avdrag på konsumentens nästkommande faktura. Återbetalning kan inte ske på annat sätt. Om kunden när återbetalning ska ske har sagt upp Avtalet och inte tecknat annat avtal med Göta Energi, samt slutfakturering har skett är kundens rätt till återbetalning således förlorad. Göta Energis bedömning av huruvida Göta Energi är skyldigt att göra återbetalning redovisas för konsumenten på konsumentens begäran. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se.    

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR

Villkor
Generellt gäller för leverans av el till konsument från Göta Energi AB (”Göta Energi”) allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, EL 2012 K (rev). För Göta Energis försäljning av el till konsument dessutom följande särskilda villkor. Produktspecifika villkor för den produkt konsumenten har valt framgår av separata villkor ovan och av muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan Göta Energi och konsumenten. EL 2012 K (rev), dessa särskilda villkor, de produktspecifika villkoren och överenskommelsen mellan Göta Energi och konsumenten benämns gemensamt ”Avtalet”. Vid bristande överensstämmelse ska, om inte annat är föreskrivet i tvingande lag, överenskommelsen mellan Göta Energi och konsumenten äga företräde framför övriga villkor, de produktspecifika villkoren äga företräde framför de särskilda villkoren och EL 2012 K (rev), och de särskilda villkoren äga företräde framför EL 2012 K (rev). EL 2012 K (rev), dessa särskilda villkor och information om Göta Energis olika elavtal, samt vid var tid gällande priser, inklusive information om påslag och års-/månadsavgifter och prisperioder, gemensamt ”Prisvillkor”, finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Där finns även information om konsumentens rättigheter och information om vart konsumenten kan vända sig för information eller tvistlösning. 

Villkorsändringar
Villkoren för Avtal som löper på obestämd tid, inklusive priser och Prisvillkor, kan ändras av Göta Energi, och kan börja tillämpas tidigast 2 månader från det att särskilt meddelande skickats till konsumenten. Konsumenten har efter meddelandets avsändande rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast 1 månad innan de nya villkoren träder i kraft, med iakttagande av 1 månads uppsägningstid.    

Priser 
Utöver de priser och Prisvillkor som anges i Göta Energis överenskommelse med konsumenten och de produktspecifika villkoren ovan tillkommer på samtliga avtal som villkoren omfattar, om inte annat avtalats, lagstadgade avgifter så som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet. Dessa kan komma att ändras under avtalstiden utan föregående underrättelse därom till konsumenten.  Vid var tid gällande priser och Prisvillkor för de olika avtalen finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Rörligt pris på el i de produktspecifika villkoren motsvarar, om inget annat avtalats, Göta Energis inköpspris och omfattar volymvägt spotpris samt avgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen och utgår från det elområde där konsumenten har sin förbrukning.

Giltighet
Avtalets giltighet förutsätter att konsumenten har ett gällande avtal med berört elnätsföretag. Nätavgifter omfattas inte av Avtalet. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att konsumenten lämnat fullständiga och korrekta uppgifter till Göta Energi och att konsumenten godkänts av Göta Energi vid sedvanlig kreditprövning.

Fullmakt vid nyteckning av avtal
Konsumenten befullmäktigar genom sitt val av Göta Energi som sin elleverantör Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp konsumentens avtal med konsumentens nuvarande elleverantör och om konsumenten har en förmedlingstjänst avsluta denna för att hindra oönskade avtalsbrott i framtiden samt för konsumentens räkning administrera leverantörsbytet. Konsumenten befullmäktigar även Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta uppgifter från nuvarande nät- och elleverantörer. Denna fullmakt är giltig 18 månader från och med avtalets tecknande.

Ångerrätt
Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Göta Energi lämna eller sända meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (ångerfrist). Detta gäller istället för de tidsfrister som anges i punkt 2.2 B i 
EL 2012 K (rev).

Flytt (fullmakt m.m.)
Avtalet fortsätter att gälla om konsumenten flyttar. Vid konsumentens flytt åtar sig alltså Göta Energi att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med Avtalet med konsumenten till konsumentens nya anläggningsadress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för Göta Energi att leverera el på den nya anläggningsadressen. En sådan förutsättning är att konsumenten ska ha anmält flytt till Göta Energis kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum. Om Konsumenten inte lämnar sådan anmälan har Göta Energi rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit konsumenten flyttat omgående efter att Göta Energi fått kännedom om konsumentens nya adress samt anläggnings-id för denna adress. Konsumenten befullmäktigar genom Avtalet Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta erforderlig information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera Göta Energi som leverantör på konsumentens nya adress. Konsumenten befullmäktigar vidare genom Avtalet Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad elleverantör på den nya adressen, och för konsumentens räkning administrera leverantörsbytet.

Avtalstid 
Avtalet löper tills vidare med 90 dagars uppsägningstid. Om inget annat följer av de produktspecifika villkoren, av Göta Energis överenskommelse med konsumenten eller om avtalet inte ersätter ett gällande avtal mellan Göta Energi och konsumenten, gäller avtalet i minst 12 månader (”Bindningstiden”). Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när Bindningstiden har löpt ut.  

Avtalsbrott
Om konsumenten säger upp Avtalet utan iakttagande av avtalad uppsägningstid utan att grund för hävning förelegat har Göta Energi rätt att debitera konsumenten för kostnader motsvarande vad Göta Energi kan visa sig ha förlorat under Avtalets återstående löptid. Konsumenten är inte ersättningsskyldig för sådana kostnader om Avtalet bryts i förtid på grund av konsumentens flytt och det inte är möjligt för Göta Energi att leverera el till anläggningen på konsumentens nya adress (enligt punkten ”Flytt” ovan).

Om Göta Energi inte fullföljer Avtalet har konsumenten rätt till ersättning för den skada konsumenten lidit i enlighet med vad som föreskrivs i EL 2012 K (rev).

Fakturering och betalning
Om inte annat överenskommits mellan Göta Energi och konsumenten sker fakturering månadsvis.

Kontobestämmelser för El-konto™

Gällande från 2015-05-11

1. Parter
Tillhandahållare av konto: Göta Energi AB (”Göta Energi”) för egen och kreditgivares räkning. Kontohavare: Den sökande som beviljats El-konto™. Nedan benämns El-konto™ som ”konto”.

2. Ansökan om konto
Konto och kredit beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. Kontohavaren godkänner avtalet, vilket inkluderar dessa kontobestämmelser genom att underteckna ansökan. Begäran om höjning av kreditgräns skall ske skriftligt. Kontohavaren ansvarar för att den beviljade krediten ej överskrids. Efter att ansökan beviljats översänds bekräftelse på ingånget avtal till kontohavaren.

3. Fakturering och betalningsvillkor
Kontoutdrag utfärdas varje månad. Av kontoutdraget framgår periodens ingående saldo, påförda elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter, utgående saldo, i förekommande fall - premien för kontohavarens försäkring Trippeltrygg för föregående period, samt lägsta belopp att betala till Göta Energi. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara Göta Energi tillhanda, d.v.s. vara bokförd på Göta Energis konto. Kontohavaren är införstådd med och accepterar att om kontohavaren har valt att teckna försäkringen Trippeltrygg så kommer Göta Energi att använda kontohavarens betalningar till Göta Energi för att reglera kontohavarens premier för Trippeltrygg till försäkringsgivaren (BNP Paribas Cardif Försäkring AB) innan reglering sker av upplupna räntor, avgifter och elkostnad. Kontohavaren kan välja att betala enligt ett av nedanstående betalningsalternativ:

  • Kontohavaren betalar i förskott eller ett belopp överstigande kontoutdragets utgående saldo och utnyttjar då kontots sparfunktion. Uppkommet tillgodohavande på kontot berättigar till tillgodoränta vilken som lägst är detsamma som Riksbankens vid var tid gällande referensräntan och beräknas på tillgodohavandet varje dag, s.k. dag-för-dag ränta. Beräknad tillgodoränta gottskrivs kontot månadsvis. Kontohavarens inbetalningar på kontot behandlas i enlighet med lag (1944:181) om redovisningsmedel. Kontohavarens behållning omfattas ej av insättningsgaranti enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti.
  • Kontohavaren betalar hela kontoutdragets utgående saldo. Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften, f.n. 29 kr som påförs i samband med fakturering.
  • Kontohavaren delbetalar och utnyttjar då kontots kreditfunktion. Kontohavaren skall i sådant fall varje månad i vart fall erlägga ett visst lägsta belopp. Lägsta belopp att betala baseras på kreditnivån och anges på fakturan. Understiger fakturans belopp lägsta belopp att betala behöver dock endast fakturans belopp betalas. Kreditgivaren äger rätt att när som helst ändra nivån för lägsta belopp att betala. Kreditgivaren äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot försäkringspremier, i andra hand avgifter, i tredje hand mot ränta och därefter mot kapital.

4. Autogiro och autogiromedgivande
Kontohavaren kan i kontoansökan ange att betalning till Göta Energi skall ske genom debitering av kontohavarens bankkonto, annat motbokslöst konto i bank eller person- eller plusgirokonto (”betalkonto”). Kontohavaren medger i sådant fall att uttag får göras från angivet betalkonto. Kontohavaren accepterar att banken skall godkänna att betalkontot får användas för autogiro samt att banken och Göta Energi har rätt att i vissa fall avbryta anslutningen till autogiro. Göta Energi erbjuder två alternativ vid autogirodragningar:

Betalkontot belastas med ett fast belopp som kontohavaren meddelat Göta Energi. För det fall lägsta belopp att betala enligt kontovillkoren är högre än det av kunden till Göta Energi meddelade fasta beloppet, belastas dock kontot med det högre beloppet.

Betalkontot belastas med samtliga kostnader som belastats kontot.

Kontohavaren förbinder sig såväl gentemot Göta Energi som mot banken att senast bankdagen före förfallodatum hålla erforderligt belopp tillgängligt på betalkontot och medger att uttag från betalkontot får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. Kontoförande bank är ej skyldig att prova behörigheten av eller i förväg meddela begärda uttag. Utdrag redovisas på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om kontohavaren får ett annat betalkonto eller byter bank. Kontohavaren kan genom kontakt med Göta Energi senast fem bankdagar före förfallodatum begära att uttag stoppas. Kontohavaren kan genom kontakt med banken senast fem bankdagar före förfallodatum stoppa alla uttag från Göta Energi. Har stoppet ej hävts inom två månader har Göta Energi rätt att häva autogirofunktionen. Medgivandet gäller tills vidare och kan av kontohavaren genom meddelande till Göta Energi eller banken återkallas. Medgivandet upphör då senast inom fem bankdagar. Bankgirocentralen (”BGC”) har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Bankkontohavaren medger att uppgifter ur bankens register om betalkontots nummer och adress får sambearbetas med BGC uppgifter till ett register. Autogirofunktionen innebär att alternativt sätt att verkställa betalning enligt kontobestämmelserna för kontot skall i övrigt gälla.

5. Räntor och avgifter
Vid delbetalning belastas kontot med räntor och avgifter. Dessa ingår i underlaget för följande månaders ränteberäkning. Krediträntan, som är en månadsränta, baseras på en årsräntesats om referensräntan plus 11 procentenheter. Krediträntan beräknas på kvarvarande saldo från föregående månad samt på kontoutdraget redovisade transaktioner.

Månadsavgiften för kontot är för närvarande 29 kr.

6. Misskötsel
Vid försenad eller utebliven betalning påförs kontot en påminnelseavgift som för närvarande är 60 kr. Eventuella inkassokostnader påförs enligt gällande lag. Vid försenad eller utebliven betalning tillämpas en dröjsmålsränta baserad på kontots kreditårsränta +5 procentenheter. Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Göta Energi bestämmer. Vid försenad eller utebliven betalning av premie för försäkringen Trippeltrygg kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen enligt villkoren i vid var tid gällande försäkringsvillkor. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt betalning, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Vid uppsägning av El-konto™ förfaller skulden till omedelbar betalning efter förfallodatum enligt ordinarie inkassorutiner.

7. Namn eller adressändring
Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren omedelbart skriftligen underrätta Göta Energi därom.

8. Överlåtelse
Göta Energi äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal på annan.

9. Giltighetstid
Avtalet för El-kontot löper tillsvidare. Avtalet kan ensidigt från kontohavarens sida sägas upp för omedelbart upphörande när som helst under löptiden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Innan kontot kan avslutas skall eventuella skulder regleras. Kreditgivaren kan med en månads varsel säga upp detta kontoavtal. Kontobestämmelserna skall dock tillämpas även efter avtalstiden så länge skuld kvarstår och även t.ex. med avseende på hanteringen av eventuell kommande skuld och tillkommande händelser. Uppsägning av försäkringen Trippeltrygg ska ske enligt villkoren i vid var tid gällande försäkringsvillkor. Uppsägning av avtalet för El-konto påverkar inte giltigheten av försäkringen Trippeltrygg.

10. Personuppgifter
Kontohavaren samtycker till att Göta Energi, i personuppgiftslagens mening, får behandla personuppgifter om konto och kontohavaren som denne eller annan tillfört Göta Energi, i syfte att Göta Energi skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal (inklusive eventuell registrering enligt punkt 6 ovan), marknadsföra andra varor eller tjänster som från tid till annan tillhandahålls av Göta Energi/Göta Energis partners, samt för att kunna administrera faktureringen självt eller via annat bolag. Uppgifterna kan komma lämnas ut till Göta Energis partners i marknadsföringssyfte. Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna ombeds kontohavaren att snarast kontakta Göta Energi.

11. Ändring av kontovillkor
Göta Energi äger rätt att under löpande avtal ändra gällande kontovillkor. Sådan ändring skall meddelas kontohavaren t.ex. genom brev eller kontoutdrag/faktura. Ändringen gäller då från och med närmast efterföljande kalendermånad.

12. Force majeure/ansvar
Göta Energi skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lock-out, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet.

13. Kundservice
Alla ärenden rörande kontot handläggs av: Göta Energi AB, Bultgatan 40B 442 15 Kungälv