Hoppa till huvudinnehåll

Topp 10

Med Topp 10 har du ett rörligt elpris med prisgaranti. Oavsett om elpriset går upp eller ner har du alltid ett konkurrenskraftigt pris!

Fyll i ditt postnummer för att se priser

Topp 10

Snabbfakta om Topp 10

 • Rörligt elpris 
 • 12 månaders bindningstid samt 90 dagars löpande uppsägningstid
 • Månadsavgift baserad på din årsförbrukning

Garanterat lågt pris

Med Topp 10 kan du känna dig trygg med att du alltid har ett elpris som garanterat ligger bland de tio bästa på marknaden. Du kan luta dig tillbaka medan vi ser till att du alltid har ett konkurrenskraftigt elpris! Självklart har du reklamationsrätt om vi inte skulle uppfylla vår prisgaranti. 

Så fungerar det

Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris för elen som vi handlar på den nordiska elbörsen Nord Pool och ett påslag. Inköpspriset varierar över året beroende på tillgång och efterfrågan. Trots variationer brukar ett rörligt avtal vara mest ekonomiskt på lång sikt.Varje månads inköpspris sätts i efterhand för föregående månad.

Så fungerar det

Så här jämför vi

Elpriset för Topp 10 jämförs med elpriset hos marknadens nitton största och mest etablerade elhandelsbolag. Tillsammans utgör de över 80% av marknaden. Vi jämför rörliga avtal med påslag utan bindningstid. Inga kampanjavtal eller prova-på-erbjudanden finns med i jämförelsen. Alla priser hämtas från elpriskollen.se som är Energimarknadsinspektionens officiella prisjämförelse av alla svenska elleverantörer. Jämförelsen görs över ett kalenderår på konsumentverkets uttalade jämförelsevolym 5000 kWh, som också ligger närmast vad vår genomsnittlige kund använder per år. Jämförpriset är exklusive fakturaavgift men inklusive alla andra rörliga och fasta avgifter. 

Referenslista Topp 10 

 • Jämtkraft
 • Fortum
 • Din el
 • Mälarenergi
 • Vattenfall
 • Bixia
 • Öresundskraft
 • GodEl
 • Borås Elhandel
 • Dala Kraft
 • Telinet
 • Kraftringen Energi
 • E.on
 • Oskarshamn Energi
 • Telge
 • Elverket Vallentuna
 • Luleå Energi
 • Skellefteå kraft
 • Enkla elbolaget

Historiska priser

Här kommer historiska priser för Topp 10 att redovisas.

Avtalsvillkor

Produktspecifika villkor

Avtalet innebär att konsumenten, utöver lagstadgade avgifter som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet i enlighet med de särskilda villkoren, betalar för el till rörligt pris samt en fast månadsavgift som baseras på konsumentens årsförbrukning och ett fast påslag för Topp 10. Avtalet löper tillsvidare med nittio (90) dagars löpande uppsägningstid. 

Topp 10 innebär att Göta Energi åtar sig att betala tillbaka delar av det pris som konsumenten erlagt till Göta Energi om det pris som Göta Energi debiterat konsumenten under ett helt kalenderår (”Jämförelseperioden”) inte är bland de tio lägsta priserna i förhållande till jämförbara avtal i en referensgrupp, om konsumenten begär det. Det belopp som Göta Energi återbetalar utgörs av mellanskillnaden mellan det debiterade priset och det pris som det elhandelsbolag i referensgruppen som haft det tionde bästa priset debiterat under Jämförelseperioden.

En förutsättning för att Göta Energis åtagande om återbetalning ska kunna göras gällande är att konsumenten har varit bunden av avtalet under hela Jämförelseperioden. Referensgrupp, samtliga jämförelsekriterier och jämförpris för vald årsvolym finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Garantin måste göras gällande senast den 31 mars för föregående kalenderår. Om åtagandet om återbetalning utfaller utbetalas mellanskillnaden till konsumenten genom avdrag på konsumentens nästkommande faktura. Återbetalning kan inte ske på annat sätt. Om kunden när återbetalning ska ske har sagt upp Avtalet och inte tecknat annat avtal med Göta Energi, samt slutfakturering har skett är kundens rätt till återbetalning således förlorad. Göta Energis bedömning av huruvida Göta Energi är skyldigt att göra återbetalning redovisas för konsumenten på konsumentens begäran.

Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för Göta Energis fördelsprodukter finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. 

Särskilda avtalsvillkor

Villkor

Generellt gäller för leverans av el till konsument från Göta Energi AB (”Göta Energi”) allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, EL 2012K. För Göta Energis försäljning av el till konsument dessutom följande särskilda villkor. Produktspecifika villkor för den produkt konsumenten har valt framgår av separata villkor ovan och av muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan Göta Energi och konsumenten. EL 2012K, dessa särskilda villkor, de produktspecifika villkoren och överenskommelsen mellan Göta Energi och konsumenten benämns gemensamt ”Avtalet”. Vid bristande överensstämmelse ska, om inte annat är föreskrivet i tvingande lag, överenskommelsen mellan Göta Energi och konsumenten äga företräde framför övriga villkor, de produktspecifika villkoren äga företräde framför de särskilda villkoren och EL 2012K, och de särskilda villkoren äga företräde framför EL 2012K. EL 2012K, dessa särskilda villkor och information om Göta Energis olika elavtal, samt vid var tid gällande priser, inklusive information om påslag och års-/månadsavgifter och prisperioder, gemensamt ”Prisvillkor”, finns tillgängliga på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Där finns även information om konsumentens rättigheter och information om vart konsumenten kan vända sig för information eller tvistlösning. 

Villkorsändringar

Villkoren för Avtal som löper på obestämd tid, inklusive priser och Prisvillkor, kan ändras av Göta Energi, och kan börja tillämpas tidigast 2 månader från det att särskilt meddelande skickats till konsumenten. Konsumenten har efter meddelandets avsändande rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast 1 månad innan de nya villkoren träder i kraft, med iakttagande av 1 månads uppsägningstid.    

Priser 

Utöver de priser och Prisvillkor som anges i Göta Energis överenskommelse med konsumenten och de produktspecifika villkoren ovan tillkommer på samtliga avtal som villkoren omfattar, om inte annat avtalats, lagstadgade avgifter så som elcertifikat, energiskatt och moms samt eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet. Dessa kan komma att ändras under avtalstiden utan föregående underrättelse därom till konsumenten.  Vid var tid gällande priser och Prisvillkor för de olika avtalen finns presenterade på Göta Energis hemsida, www.gotaenergi.se. Rörligt pris på el i de produktspecifika villkoren motsvarar, om inget annat avtalats, Göta Energis inköpspris och omfattar volymvägt spotpris samt avgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen och utgår från det elområde där konsumenten har sin förbrukning. 

Giltighet

Avtalets giltighet förutsätter att konsumenten har ett gällande avtal med berört elnätsföretag. Nätavgifter omfattas inte av Avtalet. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att konsumenten lämnat fullständiga och korrekta uppgifter till Göta Energi och att konsumenten godkänts av Göta Energi vid sedvanlig kreditprövning. 

Fullmakt vid nyteckning av avtal

Konsumenten befullmäktigar genom sitt val av Göta Energi som sin elleverantör Göta Energi att säga upp konsumentens avtal med konsumentens nuvarande elleverantör, och för konsumentens räkning administrera leverantörsbytet. Konsumenten befullmäktigar även Göta Energi att inhämta uppgifter från nuvarande nät- och elleverantörer. Konsumenten svarar för eventuella kostnader som följer av Konsumentens avtal med tidigare elleverantör.

Flytt (fullmakt m.m.)

Avtalet fortsätter att gälla om konsumenten flyttar. Vid konsumentens flytt åtar sig alltså Göta Energi att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med Avtalet med konsumenten till konsumentens nya anläggningsadress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för Göta Energi att leverera el på den nya anläggningsadressen. En sådan förutsättning är att konsumenten ska ha anmält flytt till Göta Energis kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum. Om Konsumenten inte lämnar sådan anmälan har Göta Energi rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit konsumenten flyttat omgående efter att Göta Energi fått kännedom om konsumentens nya adress samt anläggnings-id för denna adress. Konsumenten befullmäktigar genom Avtalet Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att inhämta erforderlig information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera Göta Energi som leverantör på konsumentens nya adress. Konsumenten befullmäktigar vidare genom Avtalet Göta Energi, eller den Göta Energi utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad elleverantör på den nya adressen, och för konsumentens räkning administrera leverantörsbytet.

Avtalstid 

Avtalet löper tills vidare med 90 dagars uppsägningstid. Om inget annat följer av de produktspecifika villkoren, av Göta Energis överenskommelse med konsumenten eller om avtalet inte ersätter ett gällande avtal mellan Göta Energi och konsumenten, gäller avtalet i minst 12 månader (”Bindningstiden”). Det innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när Bindningstiden har löpt ut.

Avtalsbrott

Om konsumenten säger upp Avtalet utan iakttagande av avtalad uppsägningstid utan att grund för hävning förelegat har Göta Energi rätt att debitera konsumenten för kostnader motsvarande vad Göta Energi kan visa sig ha förlorat under Avtalets återstående löptid. Konsumenten är inte ersättningsskyldig för sådana kostnader om Avtalet bryts i förtid på grund av konsumentens flytt och det inte är möjligt för Göta Energi att leverera el till anläggningen på konsumentens nya adress (enligt punkten ”Flytt” ovan). 

Om Göta Energi inte fullföljer Avtalet har konsumenten rätt till ersättning för den skada konsumenten lidit i enlighet med vad som föreskrivs i EL 2012 K.

Fakturering och betalning

Om inte annat överenskommits mellan Göta Energi och konsumenten sker fakturering månadsvis. En avgift för pappersfaktura tillkommer. Om konsumenten väljer elektronisk fakturering debiteras ingen fakturaavgift.